• آدرس : تهران، کلینیک رژیم درمانی دکتر پیام حسین زاده
  • تلفن پشتیبانی مشتریان: 09105363603 سرکار خانم ستاره
  • ایمیل پشتیبانی سایت: dehghan.naser@gmail.com