آمپول ب-پانوکس 500 میلی گرم

۹۲,۰۰۰ تومان

دکسپانتنول یا پانتوتنیک اسید یکی از مشتقات ویتامین ب بوده که مکایسم اثر آن شامل اکسیداسیون کربوهیدرات و گلوکونئورژنز، سنتز و بازسازی اسید چرب و سنتز استروئید می‌باشد. پانتوتنیک اسید یکی از ترکیبات اصلی کوآنزیم A بوده که نقش کلیدی در متابولیسم کربوهیدرات، پروتئین، چربی و نیز افزایش انرژی سلولی در بدن ایفا می کند.